खाडिमा कामगर्न जाँदा घरको जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र? (बिदेशी झलक) गल्ती भए माफ पाउँ#hearttuching Instagram Account : khadka5517 Sanjay Khadka - @sanjaykhadka29 Sanjay Khadka tivtok.com TikTok Viewer

    ,

    खाडिमा कामगर्न जाँदा घरको जस्तो जिन्दगी कहाँ हुन्छ र? (बिदेशी झलक) गल्ती भए माफ पाउँ#hearttuching Instagram Account : khadka5517 Sanjay Khadka -

  • 115,504 1,850 1,044
  • This video was released by TikTok 6 days ago by Sanjay Khadka (sanjaykhadka29). Video 115,504 Liked by Tiktok users, has received 1,850 comments and has been shared 1,044 times in total. TikTok: Каждая секунда на счетуПосмотри видео от Sanjay Khadka! #TikTok >

  • Download This Video Other Videos

TikTok Popular Videos

Most Popular TikTok Hashtags